ارائه گزارش های مدیریتی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

در پورتال به مدیران گزارشاتی از وضعیت سیستم ها و ماشین های اداری سازمان نشان داده می شود که می تواند مبنای تصمیم گیری آنها قرار گیرد.

آیتم پرسش و پاسخ