قرار داد های بصورت ثابت + فاکتور

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

عدد ثابت قرار داد و مقداری به ازای کارهایی که انجام بگیرد و قطعاتی که تعویض می شود.

آیتم پرسش و پاسخ