نگهداری از سیستم ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

مجموعه ای از بازدیدهای دوره ای کوتاه مدت و رفع ایراد فوری انجام می شود. نگهداری سیستم ها به معنای حفظ سیستم ها در حالت فعال می باشد.

آیتم پرسش و پاسخ